F. A. Q.

1. Co to jest pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane to decyzja administracyjna stanowiąca szczegółową licencję na prowadzenie instalacji, na warunkach ustalonych dla wszystkich komponentów środowiska przy spełnieniu wymagań technicznych określonych jako BAT (najlepsze dostępne techniki) oraz określenia rodzaju i ilości wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw.

2. Jakie są podstawy prawne?

Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 61/96/EC w sprawie Zintegrowanego Zapobiegania Ograniczania Zanieczyszczeń (Dyrektywa IPPC). Jest to najważniejszy akt prawny UE z dziedziny ochrony środowiska. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (POŚ) z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U. Nr 62, póz. 627, z późniejszymi zmianami. Wprowadziła ona nowe zasady regulowania działalności gospodarczej, szczególnie takich, które w istotny sposób oddziaływaj ą na środowisko. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 lipca 2002r Dz.U. Nr 122,poz.l055 w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całość.

3 Kto potrzebuje pozwolenia?

Listę instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, a więc instalacji, dla których wymagane jest pozwolenie zintegrowane zamieszczono w Dz. U. Nr 122, póz. 1055. W przypadku braku pewności czy instalacja kwalifikuje się do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, można zasięgnąć porady specjalistów pracujących w Ministerstwie Środowiska. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że przepisy dotyczące pozwolenia zintegrowanego będą ulegać ciągłym zmianom i w pewnym momencie może okazać się, że każde przedsiębiorstwo będzie musiało posiadać ten dokument. Nie warto, więc czekać do ostatniej chwili tym bardziej, że sporządzenie i rozpatrzenie wniosku to procesy długoterminowe i wymagające poniesienia dużych nakładów finansowych.

4. Co należy zrobić, aby uzyskać pozwolenie zintegrowane?

Dokonać analizy pełnego wpływu instalacji na środowisko; Opracować i wdrożyć metody minimalizacji szkodliwego wpływu instalacji na poszczególne komponenty środowiska; Uzyskać niezbędne opinie i akceptacje planów oraz harmonogramów ograniczenia zanieczyszczeń; Złożyć odpowiednio przygotowany wniosek do władz wojewódzkich lub powiatowych, wydających pozwolenie zintegrowane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami: „Eksploatacja instalacji powodująca:

 • wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • wytworzenie odpadów,
 • emitowanie hałasu,
 • emitowanie pól elektromagnetycznych,

jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia…” Art. 180 – Ustawy prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627). Pozwolenie określa warunki graniczne emisji, które nie mogą być przekroczone podczas normalnej pracy instalacji. Aby uniknąć zaniżenia lub zawyżenia tych wartości niezmiernie ważne jest poprawne i rzetelne wykonanie wniosku.

5. Czym jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko?

Zgodnie z Art. 46 – Ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001r., nr 62, poz. 627) „Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko stanowi część postępowania zmierzającego do wydania decyzji…”

6. Do czego wymagany jest raportu o oddziaływaniu na środowisko?

Raport ten jest wymagany do uzyskania:

  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego oraz decyzję o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
  • koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wybudowanie kopalin ze złóż, na bez zbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górskich
  • pozwolenia wodno prawnego w zakresie:
   • wykonywanie urządzeń wodnych;
   • poboru wód podziemnych;
   • rolniczego wykorzystania ścieków;
   • użytkowania urządzeń wodnych;
   • ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także melioracyjnych, odwodnień oraz innych robót zmieniających stosunki wodne…

Rzetelnie wykonany raport w dużym stopniu może uprościć cały proces inwestycyjny, wyeliminować znaczący wpływ przedsięwzięcia na otaczające środowisko bądź „wygasić”, a w najgorszej sytuacji przynajmniej „ostudzić” ewentualne konflikty społeczne, które w obecnych czasach pojawiają się w polskiej rzeczywistości coraz częściej.